002 pigนายสิบชั้นต้น      นายสิบอาวุโส    หลักสูตรชั้นนายร้อย   หลักสูตรชั้นนายพัน  001 pig  title2 Custom

                                                                                                           

 

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ ๔๙
๖ พ.ย. ๖๐
พ.อ.นพดล ศรีจันทร์สุข รองผู้บัญชาการ โรงเรียนทหารากรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร การศึกษา ชั้นนายพัน เหล่าสรรพาวุธ รุ่นที่ ๔๙
๖ พ.ย. ๖๐